Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Xem với cỡ chữ: A- A A+
Hướng tới công tác Đại hội Công đoàn các cấp trong tình hình mới

Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ thảo luận, làm rõ các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, các chương trình hành động mang tính đột phá của nhiệm kỳ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú quán triệt các văn bản đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”. Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2023, cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2023, Đại hội Công đoàn tỉnh hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

 Theo đó, đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh.

Để đại hội diễn ra thành công, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội, Hội nghị, phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Công đoàn cấp trên. Báo cáo cần nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình Đại hội; cần tập trung vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh hoạ.

Đồng thời, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các tham luận tại Đại hội cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động Công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp Công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 khuyến khích công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ở cấp mình nên lựa chọn những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; những nội dung quan trọng cần được tổ chức Công đoàn quan tâm giải quyết; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; những vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau nên tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm chuyên đề để thảo luận và tổng hợp đưa vào chương trình thảo luận của Đại hội và đề xuất với Công đoàn cấp trên.

Hướng dẫn nhân sự đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, chú trọng đến tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ tới góp phần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Không chỉ cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp theo cách dễ hiểu, dễ thực hiện (nhất là nội dung quy trình bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội và công tác nhân sự Đại hội các cấp), đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng đúng qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn chủ động triển khai linh hoạt vừa trực tiếp, vừa trực tuyến các văn bản đại hội trong toàn hệ thống Công đoàn An Giang từ cơ sở đến huyện, tỉnh với gần 1.600 cán bộ công đoàn các cấp tham dự.

Lương Thị Kim Xoàn UVTV, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra

Lượt xem: 12