Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

300 cán bộ công đoàn dự quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

03:15 16/11/2021

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW

 

          Trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn năm 2021 diễn ra từ ngày 16 - 18/11/2021, sáng ngày 16/11, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú triển khai, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

          Hội nghị quán triệt nghị quyết được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại các điểm cầu của LĐLĐ tỉnh có sự tham dự của các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và gần 300 cán bộ công đoàn các cấp tham dự tại 125 điểm cầu.

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Phú đã cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, mục tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Thiện Phú cho biết: Nghị quyết 02-NQ/TW có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam; giải quyết những vấn đề của tổ chức công đoàn: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự phát triển rất nhanh của công nhân lao động, sự chuyển dịch từ khu vực trong nhà nước ra ngoài nhà nước.

          Bên cạnh, đồng chí cũng nhấn mạnh những hạn chế, yếu kém của tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời gian qua như: Nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, nhất là ở công đoàn cơ sở chưa phù hợp với điều kiện làm việc và đời sống của một bộ phận người lao động; Việc tham mưu, phối hợp để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp liên quan đến công nhân, công đoàn có mặt còn hạn chế; Một bộ phận cán bộ công đoàn chậm đổi mới tư duy, năng lực hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu; việc làm, đời sống của một bộ phận công nhân, lao động còn khó khăn...

Đại biểu dự quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh

          Thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động… Bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Qua đó, nêu rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đã đề ra về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

          Ngoài việc quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-TW, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã triển khai nội dung Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH, ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU, ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy An Giang trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn An Giang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh nội dung của Chương trình hành động số 08-Ctr/TU của Tỉnh ủy An Giang như: xây dựng các cấp công đoàn trong Tỉnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với công nhân, viên chức, lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn Tỉnh; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

          Đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 450/KH-LĐLĐ, ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm, chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn đến năm 2023, giai đoạn đến năm 2025, giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn đến năm 2045. Cùng đó, đồng chí nhấn mạnh 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện rất cụ thể gắn với tình hình thực tế của tổ chức Công đoàn hiện nay; phân công Ban Thường vụ, các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoàn hành trước ngày 31/12/2021./.

Linh Châu