Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC HỒ

Công đoàn An Giang: Nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ

11:17 28/08/2021

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị hằng năm, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
 

     Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các công đoàn cơ sở thường xuyên sinh hoạt những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đánh giá kết quả thực hiện, nhắc nhở cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các quy định về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

     Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua, được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đa số cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đều có ý thức trong học tập và làm theo Bác.

     Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn chưa thật sự nền nếp. Một số công đoàn cơ sở chưa quan tâm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác hằng năm; lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác để đưa vào sinh hoạt chưa sát hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt chưa cao. Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vẫn chưa bám sát với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

     Tiếp tục chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     Để việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới thật sự nghiêm túc, chất lượng, thiết nghĩ các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

     1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhằm làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

     2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng… trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề toàn khóa gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.

     4. Đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”...

     5. Gắn với tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, hội diễn... chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Tỉnh và của đất nước, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

     6. Triển khai, học tập, quán triệt và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện tốt các quy định, quy chế về giám sát, phản biện xã hội, và tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

     7. Quan tâm hướng dẫn mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xác định rõ nhiệm vụ được phân công gắn với việc thực hiện các nội dung Chuyên đề toàn khóa để viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm thật sát hợp./.

Lâm Văn Giàu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy