Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Xem với cỡ chữ: A- A A+
Đổi mới công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo Quyết định 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cẩm Tú

Thực hiện Quyết định số 2214/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn 58/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 108/HD-LĐLĐ về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 – 2027 do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú ký triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Theo đó, thẩm quyền ký quyết định và cấp giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận cho 02 giai đoạn (02 năm và 05 năm liên tục).

Đối tượng được xét tặng danh hiệu là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên.

Theo đó, Công đoàn cơ sở phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Giám đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiện toàn hoặc thành lập Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp (Thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban); xây dựng Quy chế tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tại đơn vị.

Cùng đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện gửi đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 01 lần cho cả giai đoạn 05 năm. Thời gian đăng ký chậm nhất hết tháng 4/2023.

Hàng năm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm thực hiện tiêu chí văn hóa và lưu hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khi đến năm thứ 2 gửi bảng tự chấm điểm năm thứ nhất và năm thứ hai cùng hồ sơ đề nghị công nhận giai đoạn 02 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Và khi đến năm thứ 5 gửi bảng tự chấm điểm của năm thứ ba, thứ tư, thứ năm cùng hồ sơ đề nghị công nhận giai đoạn 05 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Theo kế hoạch qua 05 năm triển khai, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong triển khai việc xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh khẹn thưởng.

Trong quá trình thực hiện, không đạt tiêu chí (bảng điểm và các biểu mẫu được triển khai kèm theo Hướng dẫn 108/HD-LĐLĐ) bất kể năm nào trong giai đoạn đều phải đăng ký lại từ đầu (trừ trường hợp vi phạm tiêu chí cản theo tiêu chuẩn bảng điểm không được xét tham gia xây dựng danh hiệu văn hóa).

Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những tiêu chí góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, từ đó góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh; là căn cứ để xét tặng các danh hiệu thi đua chuyên đề “Văn hóa, thể thao” và “Công đoàn vững mạnh” hằng năm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp thông qua dự thảo hướng dẫn việc xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 – 2027, đồng chí Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giao, đặc biệt quan tâm triển khai việc Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh. Cùng đó, đồng chí chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh nghiên cứu đề xuất các giải pháp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện phong trào trong thời gian tới gắn với tiêu chí thi đua khối các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh để việc bình xét công nhận danh hiệu văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp. Từ đó khẳng định được giá trị của phong trào trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như quan tâm xây dựng môi trường văn hóa công sở gắng với kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động ngày một thiết thực hơn./.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Trần Anh Thư trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong phong trào

 

Lượt xem: 34