Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Xem với cỡ chữ: A- A A+
An Giang phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025

An Giang phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025

(TUAG)- Sáng ngày 08/5, tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ.

 
HN-TU-chuyende-23-7

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trình bày diễn văn phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Mục đích phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 85- KH/TU, ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh để phát huy cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

 
HN-TU-chuyende-23-6

HN-TU-chuyende-23-4

Ký giao ước thi đua giữa các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, với 4 nội dung, cụ thể:

Thứ nhất: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị:

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị phải đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có) ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại phức tạp.

Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng.

Thứ hai: Chất lượng sinh hoạt tốt

Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên và các cơ quan có liên quan về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện đầy đủ, chất lượng các kỳ họp theo quy định và quy chế làm việc, nhất là các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý. Thực hiện tốt các hướng dẫn của cấp trên về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ.

Thứ ba: Đoàn kết, kỷ luật tốt

Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến của mình.

Không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. (Chi bộ, đảng bộ không phát hiện đảng viên vi phạm mà để báo chí, người dân phát hiện phản ảnh, tố cáo đúng sự việc thì không đạt “đoàn kết, kỷ luật tốt”).

Thứ tư: Cán bộ, đảng viên tốt

Tổ chức phát động và duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí 04 tốt, cụ thể: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với Nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng Nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Về đánh giá, xếp loại: Đối với chi bộ, hằng năm có 100% đảng viên chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với đảng bộ, hằng năm có từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phong trào thi đua được tổ chức trong vòng 3 năm, từ năm 2023 đến tháng 5/2025. Đối với cấp tỉnh: Tổ chức Lễ phát động vào ngày 8/5/2023. Đối với cấp huyện: Tổ chức triển khai kế hoạch và đăng ký thi đua sau khi tỉnh tổ chức phát động. Đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký thi đua sau khi tỉnh và cấp huyện tổ chức phát động.

Về tổng kết phong trào thi đua: Đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/9/2025; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 10/10/2025 và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về khen thưởng: Căn cứ việc đăng ký của chi bộ, đảng bộ cơ sở, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xét, tặng giấy khen cho chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại hội nghị tổng kết. Số lượng khen thưởng không quá 30% so với số lượng đăng ký và thực hiện đạt tiêu chuẩn 03 năm liền.

Đến thời gian tổng kết, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xét, tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho chi bộ, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại hội nghị tổng kết. Số lượng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng từ 01 – 02 tổ chức trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn tiêu biểu nhất.

Việc xét công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” thuộc thẩm quyền của ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thời điểm xét công nhận đồng thời với thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Kết quả công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là cơ sở quan trọng xếp loại chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ, đảng bộ đạt ba tốt (trong đó có chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị) thì xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; đạt hai tốt (trong đó có chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị) thì xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ đạt bốn tốt phải có 3/4 chi bộ trong đảng bộ đạt bốn tốt.

HN-TU-chuyende-23-3

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận liên quan nội dung phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Phát biểu Kết luận Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, liên quan nội dung phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện đầy đủ, chất lượng các kỳ họp theo quy định và quy chế làm việc, nhất là các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề, chủ điểm; thực hiện tốt Hướng dẫn 06 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ. Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên được phát biểu ý kiến, được bày tỏ chính kiến…”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang Hồng đề nghị sau lễ phát động cấp tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó lựa chọn ít nhất 10% đối với đảng bộ cơ sở, ít nhất 15% đối với chi bộ để chỉ đạo làm điểm, hằng năm rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng./.

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/XayDungDang/DispForm.aspx?ID=3486&InitialTabId=Ribbon.Read

Lượt xem: 9