Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Năm Vì Lợi Ích Đoàn Viên Công Đoàn

01/10/2019 Chi tiết

08/08/2019 Chi tiết

18/04/2019 Chi tiết

06/12/2017 Chi tiết

18/09/2017 Chi tiết

26/06/2017 Chi tiết

21/06/2017 Chi tiết

12/06/2017 Chi tiết

31/05/2017 Chi tiết

22/05/2017 Chi tiết