Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/03/2019 Chi tiết

01/03/2019 Chi tiết

10/10/2018 Chi tiết

21/05/2018 Chi tiết

21/08/2017 Chi tiết

07/06/2017 Chi tiết

07/06/2017 Chi tiết

29/05/2017 Chi tiết

25/05/2017 Chi tiết