Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

Các Chương trình ưu đãi cho Đoàn Viên Công Đoàn

11/05/2018 Chi tiết

03/10/2017 Chi tiết

24/01/2018 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

09/10/2017 Chi tiết

03/10/2017 Chi tiết

11/09/2017 Chi tiết

25/08/2017 Chi tiết

19/08/2017 Chi tiết