Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THÔNG BÁO MỜI HỌP

Danh sách điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:51 12/05/2020

Trong tháng 4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 14 gương điển hình của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh: gồm: Chợ Mới 4, Tỉnh đoàn 2, Hội LHPT 2, Tri Tôn 2, Châu Phú 2, Châu Đốc 1, Tân Châu 1

 

 

 

chú thích