Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THÔNG BÁO MỜI HỌP

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN (THÁNG 5 - QUÝ 2)

09:24 12/05/2020

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong công nhân lao động các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH); ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH; phương thúc, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng tình trạng thất nghiệp của người lao động do tình hình dịch bệnh Covid-19 để thu gom, mua bản sổ BHXH nhằm mục đích trục lợi; kể cả việc các đối tượng cho người lao động vay nợ và thế chấp bằng sổ BHXH… để người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật này đến các cơ quan chức năng để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

Phối hợp chuyên môn tăng cường công tác nắm tình hình đời sống của người lao động trên địa bàn tỉnh nhất là ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-l9; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động không mua bán, cằm cố, thế chấp sổ BHXH, kịp thời tố giác hành ví dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục mua bán sổ BHXH của các đối tượng đến cơ quan chức năng để xử lý; tổ chức nắm tình hình quản lý, sử dụng sổ BHXH trong công nhân; làm rõ các trường hợp khai báo đã bán, làm mất, thất lạc để xác định có hay không hành vi lợi dụng hoạt động mua bán sổ BHXH nhằm mục đích trục lợi để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai năm 2020 theo tinh thần Công văn số 434/UBND-KTN ngày 27/4/2020, qua đó phối hợp chuyên môn chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp.

Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn phòng, chống ứng phó thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Phòng chống thiên tai (địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn), của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh An Giang (địa chỉ: http://kttv.angiang.gov.vn) để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

3. Thông tin, giới thiệu rộng rãi trong đoàn viên, CNVCLĐ về Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 (kết thúc vào ngày 20/5/2020) tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần nâng cao dân trí và học tập suốt đời.

4. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 1036-CV/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó lưu ý nội dung việc tổ chức đại hội các cấp đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của chính phủ, đúng mức và thích hợp với những diễn biến của tình hình Biển Đông, tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đầt liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 theo các nội dung Công văn số 387/TLĐ, ngày 24/4/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ; Công văn số 432/UBND-KGVX, ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

7. Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

BTG