Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn An Giang: góp phần đẩy mạnh công tác đảng trong công nhân lao động

09:06 31/01/2020

Xác định bồi dưỡng giới thiệu CNLĐ ưu tú cho đảng để xem xét phát triển đảng là một trong nhiệm vụ then chốt nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TƯ về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”cũng như góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới. Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh có nhiều chỉ đạo sát sao thông qua việc ban hành Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác cũng như hoạt động Tháng Công nhân hàng năm.

Anh Nguyễn Văn Quang, Đảng ủy viên, chủ tich CĐCS Tập đoàn Sao Mai trao quyết định kết nạp Đảng

Qua đó, các cấp công đoàn tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho công nhân, đồng thời chủ động đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả, trung bình mỗi năm Công đoàn các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp trên 1.500 đảng viên, trong đó có gần 80 đảng viên là CNLĐ; Riêng Tháng Công nhân hàng năm, đã giới thiệu được gần 20 CNLĐ ưu tú cho Đảng xem xét phát triển. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/2019, tháng 01/2020), đã có 25 CNLĐ  ưu tú được Công đoàn bồi dưỡng giới thiệu xem xét, phát triển Đảng.

Theo Chủ tịch CĐCS Tập đoàn Sao Mai Nguyễn Văn Quang - là một trong hai cá nhân của tỉnh vừa vinh dự được Tổng Liên đoàn LĐVN tuyên dương tại Lễ tuyên dương cấp ủy là chủ tịch CĐCS doanh nghiệp; và đây cũng là doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh cho biết: trung bình mỗi năm CĐCS đã bồi dưỡng giới thiệu 12 CNLĐ ưu tú cho Đảng xem xét phát triển Đảng. Hầu hết, công nhân mới được kết nạp Đảng đều trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín với đồng nghiệp, có ý chí phấn đấu vươn lên, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của GCCN. Đặc biệt, CĐCS còn đề xuất với Hội đồng quản trị, khi bổ nhiệm cán bộ từ phó phòng trở lên ưu tiên lựa chọn những đảng viên có năng lực, trên cơ sở đó nhiều người lao động trẻ cầu tiến, có động lực phấn đấu vào đảng để vươn lên, có cơ hội phát triển nhiều hơn với doanh nghiệp. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy công nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cấp công đoàn luôn nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng trong công nhân nói riêng, luôn xác định, tham gia công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm giáo dục bồi dưỡng những công nhân ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp; xem đây là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn.

Lễ Kết nạp đảng viên

Cũng theo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: thời gian qua công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động trên địa bàn đạt nhiều kết quả rất khả quan. Tỷ lệ Đảng viên là công nhân được kết nạp hàng năm rất cao, chiếm gần 30% trong tổng số đảng viên mới được kết nạp. Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần rất quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể. Từ đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng ổn định.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trước những thời cơ và thách thức của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, tại hội nghị sơ tổng kết hoạt động Công đoàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiện Phú Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã nhấn mạnh và đề nghị: các cấp công đoàn, nhất là CĐCS trong doanh nghiệp cần quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện công nhân ưu tú để kết nạp đảng; Ban Chấp hành CĐCS cần phối hợp cấp ủy Đảng cơ sở xác định rõ đối tượng, tập trung tuyên truyền, bồi dưõng để kết nạp trong từng thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên làm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng; làm tốt công tác phát triển Đảng; Trong đó, chú trọng đến những công nhân ưu tú tại các doanh nghiệp có đông lao động.

Trước yêu cầu mới, việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân, nhất là công nhân trẻ, phải được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng trong công nhân và thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp là trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, của mỗi đảng viên và của công đoàn. Bên cạnh, các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng của công nhân lao động; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, tạo điều kiện để công nhân lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên của Đảng.

Đặc biệt, với chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2020 “nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2023; trong đó đặc biệt quan tâm theo dõi, phát hiện, xây dựng nhân tố điển hình để bồi dưỡng, giác ngộ, trở thành lực lượng nòng cốt, có uy tín trong ĐV, NLĐ, được bầu vào các vị trí chủ chốt của CĐCS; trên cơ sở đó giới thiệu cán bộ CĐ, ĐV ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp./.

Cẩm Tú