Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Mô hình “Sát cơ sở gần công nhân” của Công đoàn An Giang

10:45 09/06/2020

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm vì cơ sở, hướng mạnh về cơ sở và người lao động, đẩy mạnh vai trò chăm lo cho đoàn viên, người lao động, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực.

Công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động ngày càng có nhiều tiến bộ, cơ bản thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phát triển đoàn viên và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của công đoàn cơ sở còn một số mặt hạn chế, tồn tại là: mối quan hệ giữa công đoàn cấp trên cơ sở với công đoàn cơ sở và đoàn viên, công nhân lao động từng lúc, từng nơi chưa thật sâu sát, gắn bó, gần gũi, tin cậy. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động chưa kịp thời và hiệu quả. Thực hiện vai trò, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ và tham gia quản lý chưa được thể hiện đúng mức; các phong trào thi đua tuy có phát triển nhưng chưa đồng đều, thực chất, nên chưa thật sự tạo niềm tin của người sử dụng lao động; chất lượng hoạt động ở một số công đoàn cơ sở một số nơi còn hạn chế, hình thức; một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở chưa kết hợp hài hòa nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn, chưa hiểu sâu các kỹ năng hoạt động công đoàn cơ sở; thiếu nhiệt tình, ngại va chạm, chưa thể hiện thật sự vai trò là người thủ lĩnh công nhân.       

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ, ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới,

Ngày 20/05/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-LĐLĐ thực hiện mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân” và triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh, đây là một mô hình mới của tổ chức Công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ công đoàn, với phương châm hướng về cơ sở trong mọi hoạt động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức Công đoàn và nhằm cụ thể hóa nội dung, phương thức hoạt động sát cơ sở và gần công nhân đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Nội dung “Sát cơ sở”

Cải tiến phương thức tổ chức và chỉ đạo hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở, mọi hoạt động phải gắn liền với cơ sở, lấy nhu cầu, mong muốn chính đáng, hợp lý của cơ sở và lợi ích của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu và trung tâm để tổ chức các hoạt động và phong trào, thực hiện tốt phương châm “Ở đâu Công đoàn cơ sở khó, có Công đoàn cấp trên hỗ trợ”.

Thường xuyên sinh hoạt với công đoàn cơ sở, nắm vững tình hình công tác, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng và đời sống của đoàn viên, người lao động, để nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ. Giúp công đoàn cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chức năng cốt lõi là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

- Nội dung “Gần công nhân”

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà đoàn viên, người lao động quan tâm, mang lại những lợi ích trước mắt, lâu dài, hài hòa cho người lao động, người sử dụng lao động. Nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với điều kiện làm việc, ngành nghề, nhận thức của từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Phương thức hoạt động cần linh hoạt, đa dạng, bám sát cơ sở.

Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; kịp thời tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong quan hệ lao động, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động, gây mất an ninh trật tự xã hội, thực hiện tốt phương châm: “Ở đâu công nhân gặp khó, tổ chức Công đoàn có mặt”.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động. Nội dung tuyên truyền phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, phù hợp với từng đối tượng, loại hình cơ sở. Phải đi sâu cơ sở, đi sát nguyện vọng công nhân, lấy cơ sở làm địa bàn tuyên truyền, lấy công nhân lao động làm đối tượng tuyên truyền, vận động. Chú trọng công tác dự báo tình hình để lựa chọn nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền sát hợp, hiệu quả. 

Trong điều kiện hội nhập quốc tế và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động bị giảm sút, yêu cầu về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng cao, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ để vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, triển khai thực hiện mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân” trong giai đoạn này là hết sức cần thiết, kịp thời bổ sung thêm phương thức hoạt động mới, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Đ/c Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 2, từ bên phải) thăm hỏi người lao động nhân dịp Tết Sum Vầy năm 2020

Hoàng Nhã