Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ: Đưa vào thỏa ước lao động tập thể

02:06 05/06/2017

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã ký văn bản số 10/KH-TLĐ về Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” năm 2017-2018.

CNLĐ cần được tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để nâng cao trình độ (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Quế Chi

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 1464/Ctr – TLĐ ngày 8.10.2013 của TLĐ về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ”, Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13.2.2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các DN đến năm 2020”; Tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các DN là góp phần xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, xây dựng GCCN ngày càng vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Về nội dung, kế hoạch nêu rõ: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, kỹ năng sống, tác phong LĐ công nghiệp…; Tiếp tục vận động cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ vào nội dung nghị quyết hội nghị NLĐ, là một tiêu chí bình xét thi đua hằng năm. Vận động DN đã thành lập CĐ đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ vào TƯLĐTT; Vận động các cơ quan, đơn vị và DN đã thành lập CĐ xây dựng Quỹ khuyến học hỗ trợ CNLĐ nghèo hiếu học và con em CNLĐ nghèo hiếu học; Phát hiện, biểu dương CNLĐ hiếu học, những DN tích cực tạo điều kiện cho CN tham gia học tập, những mô hình hay, cách làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNLĐ tích cực tham gia học tập…

Về tổ chức thực hiện, các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ, CĐ TCty trực thuộc TLĐ tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy tích cực chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN, KCX”, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ tại các DN”; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, TP tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để CĐ triển khai Đề án; Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, DN đã có CĐ thành lập Quỹ khuyến học hỗ trợ CNLĐ nghèo hiếu học và con em CNLĐ nghèo hiếu học; Chỉ đạo thương lượng, đối thoại với người sử dụng LĐ đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ vào TƯLĐTT của DN… Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS: Phối hợp với người sử dụng LĐ đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ vào TƯLĐTT; vận động DN thành lập “Quỹ khuyến học” hỗ trợ CNLĐ và con CNLĐ nghèo hiếu học; Tuyên truyền, vận động CNLĐ, đoàn viên CĐ hăng hái tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp… cho CNLĐ….

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ của từng đơn vị của TLĐ. Trong đó giao các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh hoạt động triển khai thực hiện nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ từ TƯ đến cơ sở; phát hiện và nâng rộng những gương CNLĐ hiếu học, các tập thể, cá nhân, đặc biệt các DN làm tốt công tác này.

 

 

Laodong.com.vn