Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

04:14 03/06/2020

 

 

Ngày 21/6/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành công văn số 303/UBTVQH14-PL triển khai Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Tiếp đó, ngày 24/4/2020, tại Thông báo số 3571/TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 44 (tháng 4/20200) - đợt 1, theo đó dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn được bổ sung đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cá nhân, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình và các tài liệu kèm theo gồm: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; báo cáo tổng kết thi hành Luật Công đoàn 2012; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Nội dung góp ý xin gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Cổng thông tin điện tử hoặc email thoabt1976@gmail.com, phannghiemlong@gmail.com) trước ngày 1/8/2020 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Xem tệp đính kèm:

T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20DT%201%20Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20(15_3_2020).doc B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%20LC%C4%90%20(01_6_2020).doc BC%20%C4%90GT%C4%90%20LC%C4%90%20(1).docx DT%201%20LSD%20LCD%20(15_3_2020).doc

http://congdoan.vn/tin-tuc/chinh-sach-phap-luat-quan-he-lao-dong-509/lay-y-kien-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cong-doan-501128.tld 

Tổng Liên đoàn LĐVN