Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Công văn 139/UBND-KGVX, của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

11:50 26/02/2021

         Công văn Số: 139/UBND-KGVX, của Ủy ban Nhân dân tỉnh An giang,  về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

 
 

Ban TG