Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Đẩy mạnh đối thoại tạo lợi ích hài hòa trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp

10:51 07/10/2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, Công đoàn An Giang đã có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, tạo dựng được lợi ích hài hòa trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và CNLĐ trên địa bàn tỉnh An Giang do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức định kỳ hàng năm

Hiệu quả đem lại thực chất, thiết thực

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, 5 năm qua công tác đối thoại tại doanh nghiệp được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, mang lại hiệu quả thiết thực đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng nhiều hơn cho người lao động, xây dựng thành công mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh phát triển bền vững.

Cụ thể, trong 05 năm qua, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành đã tổ chức tuyên truyền 147 cuộc với trên 18.174 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham dự, qua đó nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng lên, hiểu rõ hơn sự cần thiết phải thực hiện đối thoại tại cơ sở, là dịp để đoàn viên, người lao động phát huy quyền làm chủ, cũng như xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn trong thực hiện chức năng tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Theo đó, các cấp công đoàn đã tích cực chủ động tham gia xây dựng quy chế đối thoại ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa giám đốc doanh nghiệp với BCH CĐCS, Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, kết quả 5 năm qua các doanh nghiệp có CĐCS xây dựng Quy chế đối thoại, trung bình hàng năm đều đạt từ  trên 70% trở lên (năm 2016: 78,9%; năm 2017: 85,8%; năm 2018: 87,9%; năm 2019: 88,9%; năm 2020: 90,1%).

Mặt khác, LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn, đồng hành cùng các CĐCS doanh nghiệp phối hợp người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị người lao động đúng theo qui định, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động khi tham gia các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện các chính sách cho người lao động, chia sẽ những khó khăn chung do ảnh hưởng dịch Covid - 19 đã tạo sự đồng thuận trong các mối quan hệ tại cơ sở. Kết quả hàng năm các doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức Hội nghị người lao động đều đạt từ 70% trở lên (năm 2016: 76,1%; năm 2017: 77,4%; năm 2018: 84,9%; năm 2019: 87,8%; năm 2020: 80,1%), trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, công tác tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp theo định kỳ và đột xuất được các CĐCS doanh nghiệp linh hoạt thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình sản xuất tại doanh nghiệp, tạo được kênh đối thoại trực tiếp, thường xuyên giữa NLĐ và chủ sử dụng lao động như tổ chức họp trước ca làm việc (thời gian tùy doanh nghiệp bố trí 10 - 15 phút), lập hộp thư đề xuất, bảng tin, mạng nội bộ, website, trang facebook doanh nghiệp, sử dụng tin nhắn điện thoại, bảng biểu dán tại nơi nghỉ giải lao giữa ca, nhà ăn tập thể,... từ đó nắm bắt kịp thời, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, để công đoàn phối hợp đề xuất doanh nghiệp giải quyết những nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong giai đoạn 2016 - 2020, có 79,7% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và tăng qua các năm với tổng số 3.672 lượt và có 07 cuộc đối thoại đột xuất giải quyết tranh chấp lao động, đình công tại các doanh nghiệp.

Từ đó, đời sống người lao động được cải thiện hơn, những nội dung có lợi cho người lao động thông qua đối thoại, hội nghị người lao động đều được thể hiện cụ thể qua bảng ký kết TƯLĐTT với doanh nghiệp, bình quân 05 năm có trên 70% doanh nghiệp có CĐCS đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động so với quy định của pháp luật, khắc phục được tình trạng sao chép lại các quy định của pháp luật, tập trung vào một số nội dung: áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn quy định pháp luật, tiền thưởng; công tác an toàn vệ sinh lao động, ưu tiên tuyển dụng con em CNLĐ trong doanh nghiệp có đủ điều kiện vào làm việc; hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề; tặng quà những ngày kỷ niệm, lễ, tết, sinh nhật, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi hiếu, hỷ, trợ cấp nữ CNLĐ sau khi sinh, khen thưởng con CNLĐ học giỏi...,.

Tiếp tục đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp

Để tiếp tục phát huy chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp, nhất là công tác đối thoại tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp sau :

Thứ nhất, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chuyên môn đồng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối thoại tại doanh nghiệp, thông qua Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tham mưu cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đối thoại tại doanh nghiệp, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện; Phối hợp tổ chức đối thoại tại cơ sở.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức để cán bộ CĐCS, người lao động và người sử dụng lao động nhận thức được lợi ích và trách nhiệm tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và cơ sở để tuyên truyền chính sách, pháp luật, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về đối thoại tại doanh nghiệp. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về công tác đối thoại giúp người sử dụng lao động lao động, người lao động hiểu được ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của đối thoại trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng và năng lực cho thành viên tổ đối thoại. Để nâng cao chất lượng thành viên tham gia đối thoại, CĐCS cần phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn những người lao động có hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp; hiểu biết về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động và được người lao động tín nhiệm; có khả năng thuyết trình, thuyết phục hoặc phản biện để bầu làm thành viên và kiện toàn tổ đối thoại nhằm phát huy cao nhất năng lực, trình độ và sở trường của từng thành viên tổ đối thoại để đạt được mục tiêu đề ra. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng đối thoại cho các thành viên đối thoại.

Thứ tư, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, xây dựng quy chế đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Thường xuyên sâu sát lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tổ chức nhiều kênh thông tin tiếp nhận các kiến nghị và đề xuất của người lao động liên quan đến nội dung đối thoại theo quy định pháp luật, bảo đảm linh hoạt, chính xác và kịp thời. Chủ động chuẩn bị, phân loại nội dung ưu tiên đối thoại, những vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay thì đề nghị chủ sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại đột xuất.

Thứ năm, tăng cường tổ chức tư vấn, hỗ trợ CĐCS trong quá trình tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các tổ tư vấn pháp luật của Công đoàn cần thường xuyên hỗ trợ, tư vấn cho CĐCS, trường hợp cần thiết thì cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ CĐCS. Tăng cường tổ chức hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay về đối thoại và cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết về công tác đối thoại cho các CĐCS.

Tuyết Như