Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổ chức đợt cao điểm triển khai năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn"

01:33 03/01/2019

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký văn bản số 2563/TLĐ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo CĐ năm 2019 gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ.

 

Cán bộ CĐ tuyên truyền pháp luật tới đoàn viên, NLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: H.A

Theo đó, năm 2019 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực thi hành; hoạt động CĐ tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019), Tổng LĐLĐVN định hướng một số nội dung trọng tâm của công tác tuyên giáo.

Trong đó, đáng chú ý là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức CĐ, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức CĐ và NLĐ; Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của NLĐ; cơ hội, thách thức của CĐVN trong thực thi CPTPP. Đổi mới phương thức tuyên truyền để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Kết luận số 79/KL-TW ngày 23.12.2014 về thực hiện Nghị quyết trên và Chỉ thị số 52 - CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN-KCX” trong giai đoạn mới.

Phối hợp các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác CĐ cho cán bộ CĐCS chuyên trách, chủ tịch CĐCS có đông CNLĐ.

Tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi CĐCS, một lợi ích đoàn viên” bằng nhiều hình thức sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên CĐ, CNLĐ. Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN.

Tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống CĐ, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thực hiện các chủ trương của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và triển khai năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”.

Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tổ công nhân tự quản làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN-KCX để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN trên Internet.

Nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan truyền thông trong hệ thống CĐ theo đúng tôn chỉ, mục đích và chất lượng thông tin, phối hợp để chủ động thông tin đến đoàn viên CĐ, CNVCLĐ và cộng đồng xã hội. 

https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-dot-cao-diem-trien-khai-nam-vi-loi-ich-doan-vien-cong-doan-650005.ldo

B.C.Đ (BÁO LAO ĐỘNG)