Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

51 đoàn viên CĐCS xã Lê Chánh: học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

10:18 11/12/2018

Sáng ngày 07/12, Đảng ủy xã Lê Chánh (thị xã Tân Châu) tổ chức hội nghị học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho 87 cán bộ, đảng viên, công đoàn viên trong toàn Đảng bộ (51 đoàn viên công đoàn). Bí thư Đảng ủy xã Lê Chánh Phan Thành Bởi chủ trì hội nghị.

Ảnh. Các học viên dự học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thời gian học 01 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên cấp ủy triển khai, quán triệt nội dung 03 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển kinh tế bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội  ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên hiểu và nắm vững những nội dung, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Sau hội nghị các đảng viên đương nhiệm viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

Hữu Hậu