Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Vai trò của công đoàn trong giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

01:21 20/03/2020

Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện cho người lao động trong quan hệ lao động, không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ này để cùng phát triển, giữ ổn định trong hoạt động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt là khi xảy ra các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì công đoàn phải có trách nhiệm tham gia xem xét, có ý kiến giải quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức công đoàn quy định, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thực tế, các đơn thư khiếu nại, tố cáo thường có nội dung liên quan đến mối quan hệ lao động, tranh chấp lao động, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Có những đơn thư thuộc thẩm quyền của công đoàn trực tiếp giải quyết, có những đơn thư công đoàn chỉ tham gia giải quyết. Do đó, khi tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn phải phân loại, xử lý theo đúng thẩm quyền. Việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định tại khoản 6 Điều 30 Điều lệ Công đoàn Việt Nam: “Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật” và ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra hiện nay và để công đoàn các cấp thuận lợi, dễ dàng trong tổ chức thực hiện, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kèm theo Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020, thay thế Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014. Quy định mới này gồm 6 chương, 35 điều, tăng 09 điều so với quy định cũ; quy định này, đã nêu rõ hơn về trình tự giải quyết khiếu nại, không chỉ dừng lại ở nêu điều Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo mà Quy định mới đã giúp cho người thực hiện không phải mất thời gian tra cứu thêm văn bản pháp luật khác. Một số nội dung mới được bổ sung, làm rõ hơn, chi tiết, cụ thể hơn tại Quy định mới như: về trưng cầu giám định (Điều 12); Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, đoàn viên công đoàn xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác, nghỉ hưu (Khoản 6 Điều 16); về xử lý thông tin tố cáo (Điều 18); về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo (từ Điều 19 đến Điều 27).

Ngoài ra, để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn về công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động được giải quyết thỏa đáng và hạn chế thấp nhất việc xảy ra đơn thư vượt cấp, đơn thư nặc danh, các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Tăng cường nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động khi họ có yêu cầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; bố trí cán bộ phụ trách tiếp đoàn viên, người lao động có năng lực và am hiểu pháp luật, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này; thực hiện tốt việc phân loại, chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khiếu nại, tố cáo đúng nội dung, đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp cơ quan chức năng, người sử dụng lao động để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động; việc giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Lương Thị Kim Xoàn