Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Tăng cường thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

05:01 04/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 915/UBND-TH đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi tắt là Nghị định 98/2014/NĐ-CP).
 

            Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 30 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp với 1.105 đảng viên, 911 tổ chức công đoàn cơ sở với 64.178 đoàn viên và 11 tổ chức Đoàn Thanh niên, 5 tổ chức Hội Cựu chiến binh. Sau khi thành lập, nhiều cấp ủy, chi, Đảng bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã từng bước khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nội quy, quy định của doanh nghiệp; phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Cụ thể như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, nhà ở, phương tiện đi lại… Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, qua đánh giá phân loại hằng năm có trên 80% đạt trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn chung, bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo giúp người lao động và chủ doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

           Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên bằng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chưa sát hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Kết quả thực hiện chủ trương “Kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” còn hạn chế; tổ chức Đảng thành lập trong doanh nghiệp tư nhân còn ít (30/5.165) so với tổng số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên địa bàn. Mặt khác, do tính chất hoạt động của doanh nghiệp nên nề nếp sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định. Việc biến động thường xuyên về nguồn lao động tại các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể ở cơ sở còn mang tính hình thức, việc phối hợp và tham gia xây dựng hệ thống các quy chế, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, các điều kiện về thời gian sinh hoạt, hội họp, kinh phí hoạt động chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn ngoài nhà nước chưa được đảm bảo, khi cán bộ công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thường bị chủ doanh nghiệp lưu ý, chuyển làm công việc khác không phù hợp với năng lực hoặc tạo áp lực trong công việc để cán bộ công đoàn tự xin nghỉ việc. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao cán bộ công đoàn ở doanh nghiệp ngoài nhà nước thường xuyên biến động.

           Nhằm khắc phục những hạn chế nếu trên, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về đến doanh nghiệp, người lao động, nhằm làm thay đổi nhận thức, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Rà soát, đánh giá doanh nghiệp đủ điều kiện để vận động, hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Tuyên truyền phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp có đông lao động

Mỹ Hạnh - Báo AG