Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020                    Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết                    Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Hướng đến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 47/KL-TLĐ

07:33 25/11/2019

Bám sát theo chỉ đạo của Tổng Liên Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-BTV ngày 20/11/2019 về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020) lồng ghép sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” trong nam CNVCLĐ giai đoạn (2014 - 2020). Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh phải tiến hành tổng kết đảm bảo theo các yêu cầu cụ thể:

Ảnh: Sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nam CNVCLĐ giai đoạn 2014 - 2017

Đối với nội dung, tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp; kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Kết luận số 147/KL-TLĐ; đặc biệt nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, vai trò của ban nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu triển khai thực hiện. Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” trong nam CNVCLĐ giai đoạn 2014 – 2020, nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, vai trò của ban nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu triển khai thực hiện, phát động phong trào.

Đối với hình thức, công đoàn cơ sở không tổ chức hội nghị, thực hiện báo cáo tổng kết bằng văn bản; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tổng kết bằng văn bản, báo cáo trong Hội nghị Ban chấp hành hoặc có thể kết hợp lồng ghép trong các hội nghị, hoạt động cấp mình phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Thời gian tổng kết, các cấp công đoàn hoàn thành trước ngày 30/5/2020, riêng LĐLĐ tỉnh dự kiến tiến hành tổng kết nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Thông qua tổng kết nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận số 147/KL-TLĐ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nguyên nhân, biện pháp khắc phục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Song hành cùng đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” trong nam CNVCLĐ giai đoạn 5 năm ( 2014 – 2020), rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, góp phần thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ thời gian tới. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, vai trò của Ban nữ công đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới.

Tuyết Như