Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Hướng đến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020: Không ngừng thi đua đóng góp xây dựng quê hương An Giang.

04:21 07/08/2020

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Phong trào thi đua đã được đẩy mạnh trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, góp phần đưa tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững.

Theo đó, tỉnh An Giang đã cụ thể hóa phong trào thi đua bám sát yêu cầu thực tiễn, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng năm và giai đoạn 5 năm (2015 - 2020). Nổi bật là thi đua thực hiện 4 phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Song hành, tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hàng trăm phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, cách làm hay như: tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ trong buổi sinh hoạt chào cờ; “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Quân y 5 tốt”; “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”…; Phong trào thi đua Cải cách hành chính tập trung nhiều giải pháp đưa chỉ số CCHC của tỉnh tăng dần qua từng năm, cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh hiệu quả kỷ luật kỷ cương hành chính. Ngoài ra, mỗi tổ chức chính trị - xã hội cũng có phong trào thi đua riêng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động tỉnh; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh ta đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, đã có 153 trường hợp được tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 204 bà mẹ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 87 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh được tặng, truy tặng Huân chương Độc lập. Riêng UBND tỉnh đã khen 699 Cờ thi đua, 3.117 tập thể LĐXS, 753 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 9.865 Bằng khen UBND tỉnh (trong đó: 1.167 bằng khen tập thể; 8.188 bằng khen cá nhân). Ngoài ra, UBND tỉnh còn khen thưởng hàng ngàn Bằng khen chuyên đề, đột xuất, khen thưởng cho người nước ngoài...

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục gặt hái những thắng lợi đưa tỉnh ta phát triển bền vững, thì công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

 Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng để tạo sự chuyển biến nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển của xã hội. Các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện tiêu cực trong thi đua khen thưởng. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, giáo dục, cổ động các phong trào thi đua…

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng giao quyền chủ động cho cơ sở, hướng đến đối tượng là người trực tiếp công tác, lao động, học tập, sản xuất và gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Các phong trào thi đua phải đi sâu vào quần chúng, gần gũi với quần chúng, từ đó phát hiện những sáng kiến, mô hình, cách làm hay để nhân rộng. Các nội dung phong trào thi đua phải tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025, tránh đưa ra những nội dung thi đua dàn trải trên nhiều lĩnh vực, thiếu trọng tâm trọng điểm.

Công tác khen thưởng phải gắn liền với kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng phải thật sự có tác dụng động viên, lôi cuốn, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác khen thưởng, cần quan tâm đến đối tượng là những đồng bào dân tộc miền núi, những người làm trong ngành nghề độc hại, khó khăn, những hành động dũng cảm cứu người, những tài năng trẻ,...

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng để làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực thi đua khen thưởng cho lãnh đạo các địa phương, các ngành trong tỉnh./.

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Châu Đốc lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025

Tuyết Như