Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chính sách về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong tháng 9

02:24 01/09/2020

Quy định thời gian công tác để hưởng Bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động là những chính sách về Bảo hiểm xã hội sắp có hiệu lực trong thời gian tới.

Quy định tính thời gian công tác trước 1.1.1995 để hưởng Bảo hiểm xã hội

Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20.9.2020. Theo đó, bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội: "7. Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định."

Ngoài ra, quy định Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: Rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc và các phòng của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Những chính sách về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong tháng 9. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Những chính sách về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong tháng 9. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, sắp xếp giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có trách nhiệm sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội huyện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP về mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi người lao động bị tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (Có hiệu lực từ ngày 15.9.2020) có nhiều thay đổi.

Cụ thể, khám bệnh nghề nghiệp mức hỗ trợ không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám; Chữa bệnh nghề nghiệp mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/người; Phục hồi chức năng mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/người/lượt...

https://laodong.vn/cong-doan/nhung-chinh-sach-ve-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-trong-thang-9-832206.ldo