Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

04/04/2020

Tuyên truyền giáo dục

04/04/2020 Chi tiết

02/04/2020 Chi tiết

01/04/2020 Chi tiết

31/03/2020 Chi tiết

30/03/2020 Chi tiết

30/03/2020 Chi tiết

28/03/2020 Chi tiết

26/03/2020 Chi tiết

26/03/2020 Chi tiết

25/03/2020 Chi tiết