Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Văn bản Đảng - Địa phương
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải
62-KH/TU

Kế hoạch về định hướng xây dựng chính sách công nghiệp Tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

31/07/2018
48-HD/TGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

06/09/2017
Nghị quyết

Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

12/07/2017
624-CV/BTGTU

V/v Sinh hoạt nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm"

23/05/2017
27-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội

05/05/2017
698/UBND-KTTH-2017

V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

03/05/2017
499-CV/BTGTU

V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

17/02/2017
11-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ

07/02/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>