Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

19/02/2020

Công tác Nữ công và giới

11/02/2020 Chi tiết

23/12/2019 Chi tiết

12/12/2019 Chi tiết

10/12/2019 Chi tiết

09/12/2019 Chi tiết

04/12/2019 Chi tiết

29/11/2019 Chi tiết

29/11/2019 Chi tiết

25/11/2019 Chi tiết

22/11/2019 Chi tiết