Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

19/02/2020

Chăm lo bảo vệ

19/02/2020 Chi tiết

12/02/2020 Chi tiết

12/02/2020 Chi tiết

05/02/2020 Chi tiết

03/02/2020 Chi tiết

31/01/2020 Chi tiết

26/01/2020 Chi tiết

23/01/2020 Chi tiết

23/01/2020 Chi tiết

23/01/2020 Chi tiết