Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

12/11/2019

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

23/04/2018 Chi tiết

23/04/2018 Chi tiết

19/04/2018 Chi tiết

09/04/2018 Chi tiết

02/04/2018 Chi tiết

25/01/2018 Chi tiết

23/12/2017 Chi tiết

13/12/2017 Chi tiết

19/11/2017 Chi tiết

19/11/2017 Chi tiết