Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

19/11/2019

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

08/01/2019 Chi tiết

27/12/2018 Chi tiết

08/10/2018 Chi tiết

19/07/2018 Chi tiết

19/07/2018 Chi tiết

10/07/2018 Chi tiết

21/06/2018 Chi tiết

30/05/2018 Chi tiết

28/05/2018 Chi tiết

21/05/2018 Chi tiết