Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/06/2021

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

18/06/2021 Chi tiết

15/06/2021 Chi tiết

09/06/2021 Chi tiết

07/06/2021 Chi tiết

31/05/2021 Chi tiết

16/05/2021 Chi tiết

28/04/2021 Chi tiết