Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

26/02/2021 Chi tiết

26/02/2021 Chi tiết

25/02/2021 Chi tiết

23/02/2021 Chi tiết

18/02/2021 Chi tiết

01/02/2021 Chi tiết

26/01/2021 Chi tiết

26/01/2021 Chi tiết

21/01/2021 Chi tiết

19/01/2021 Chi tiết