Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/06/2021

Thi đua khen thưởng

15/06/2021 Chi tiết

08/06/2021 Chi tiết

07/06/2021 Chi tiết

20/05/2021 Chi tiết

19/05/2021 Chi tiết

12/05/2021 Chi tiết

10/05/2021 Chi tiết

08/04/2021 Chi tiết

08/04/2021 Chi tiết

05/04/2021 Chi tiết