Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/06/2021

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

16/06/2021 Chi tiết

26/05/2021 Chi tiết

20/05/2021 Chi tiết

01/10/2020 Chi tiết

14/09/2020 Chi tiết

01/09/2020 Chi tiết

31/08/2020 Chi tiết

28/07/2020 Chi tiết

28/07/2020 Chi tiết