Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

16/04/2021

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

16/04/2021 Chi tiết

16/04/2021 Chi tiết

14/04/2021 Chi tiết

06/04/2021 Chi tiết

06/04/2021 Chi tiết

20/03/2021 Chi tiết

21/01/2021 Chi tiết

19/01/2021 Chi tiết

21/10/2020 Chi tiết

16/10/2020 Chi tiết