Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

17/05/2019

Thi đua khen thưởng

01/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

04/05/2017 Chi tiết

26/12/2016 Chi tiết

08/12/2016 Chi tiết

26/10/2016 Chi tiết