Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

12/11/2018

Thi đua khen thưởng

12/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

04/05/2017 Chi tiết

26/12/2016 Chi tiết

08/12/2016 Chi tiết

26/10/2016 Chi tiết