Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/03/2019

Thi đua khen thưởng

07/03/2019 Chi tiết

07/03/2019 Chi tiết

01/02/2019 Chi tiết

18/12/2018 Chi tiết

29/11/2018 Chi tiết

25/11/2018 Chi tiết

22/07/2018 Chi tiết

28/05/2018 Chi tiết

18/05/2018 Chi tiết

18/05/2018 Chi tiết