Nâng cao chất lượng dân số để phát triển giống nòi!                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/12/2018

Thi đua khen thưởng

29/11/2018 Chi tiết

25/11/2018 Chi tiết

22/07/2018 Chi tiết

28/05/2018 Chi tiết

18/05/2018 Chi tiết

18/05/2018 Chi tiết

28/04/2018 Chi tiết

27/04/2018 Chi tiết

27/04/2018 Chi tiết

27/10/2017 Chi tiết