Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/03/2019

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

27/02/2019 Chi tiết

25/02/2019 Chi tiết

25/02/2019 Chi tiết

18/02/2019 Chi tiết

18/02/2019 Chi tiết

30/01/2019 Chi tiết

10/01/2019 Chi tiết

03/01/2019 Chi tiết

03/01/2019 Chi tiết

24/12/2018 Chi tiết