Nâng cao chất lượng dân số để phát triển giống nòi!                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/12/2018

Tông liên đoàn lao động Việt Nam

11/12/2018 Chi tiết

11/12/2018 Chi tiết

04/09/2018 Chi tiết

20/06/2017 Chi tiết

09/06/2017 Chi tiết

05/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

01/06/2017 Chi tiết

30/05/2017 Chi tiết