Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/03/2019

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

18/03/2019 Chi tiết

07/03/2019 Chi tiết

06/03/2019 Chi tiết

04/03/2019 Chi tiết

01/03/2019 Chi tiết

27/02/2019 Chi tiết

26/02/2019 Chi tiết

26/02/2019 Chi tiết

26/02/2019 Chi tiết

13/02/2019 Chi tiết