Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

17/05/2019

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

02/05/2019 Chi tiết

27/03/2019 Chi tiết

25/03/2019 Chi tiết

13/03/2019 Chi tiết

01/02/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

26/01/2019 Chi tiết

26/01/2019 Chi tiết