Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/03/2019

CÔNG TÁC PHỐI HỢP

13/03/2019 Chi tiết

01/02/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

29/01/2019 Chi tiết

26/01/2019 Chi tiết

26/01/2019 Chi tiết

24/01/2019 Chi tiết

18/01/2019 Chi tiết

16/01/2019 Chi tiết