Nâng cao chất lượng dân số để phát triển giống nòi!                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

15/12/2018

Chăm lo bảo vệ

15/12/2018 Chi tiết

11/12/2018 Chi tiết

03/12/2018 Chi tiết

06/11/2018 Chi tiết

06/11/2018 Chi tiết

05/11/2018 Chi tiết

29/10/2018 Chi tiết

23/10/2018 Chi tiết

19/10/2018 Chi tiết

18/09/2018 Chi tiết