Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

18/03/2019

Chăm lo bảo vệ

15/03/2019 Chi tiết

11/03/2019 Chi tiết

27/02/2019 Chi tiết

26/02/2019 Chi tiết

21/02/2019 Chi tiết

18/02/2019 Chi tiết

15/02/2019 Chi tiết

02/02/2019 Chi tiết

02/02/2019 Chi tiết

02/02/2019 Chi tiết